ข้อกำหนดและเงื่อนไข

หน้าหลัก / ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้บริการของเรา


คำจำกัดความ


เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้:


  • พันธมิตร หมายถึง หน่วยงานที่ควบคุม ถูกควบคุมโดยหรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกับฝ่ายหนึ่ง โดยที่ "การควบคุม" หมายถึง การถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ส่วนของผู้ถือหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการหรือผู้มีอำนาจในการบริหาร

  • ประเทศ หมายถึง ประเทศไทย

  • บริษัท (เรียกว่าอย่างใดอย่างหนึ่ง "บริษัท" "เรา" "พวกเรา" ในข้อตกลงนี้) หมายถึง บริษัท ติวานนท์ยางยนต์ จำกัด เลขที่ 87-113 หมู่ที่ 11 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

  • อุปกรณ์ หมายถึง อุปกรณ์ใดๆ ที่สามารถเข้าถึงบริการได้ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต

  • บริการ หมายถึง เว็บไซต์

  • ข้อกำหนดและเงื่อนไข หมายถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและบริษัทเกี่ยวกับการใช้บริการ

  • บริการทางโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สาม หมายถึงบริการหรือเนื้อหาใด ๆ (รวมถึงข้อมูล ข้อมูล ผลิตภัณฑ์หรือบริการ) ที่จัดหาโดยบุคคลที่สามซึ่งอาจแสดง รวม หรือให้บริการโดยบริการ

  • เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ติวานนท์ยางยนต์ สามารถเข้าถึงได้จาก www.tivanon.com

  • คุณ หมายถึง บุคคลหรือบริษัทที่เข้าถึงหรือใช้บริการเว็บไซต์


การรับทราบ


นี่คือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ควบคุมการใช้บริการนี้และข้อตกลงที่ดำเนินการระหว่างคุณและบริษัท ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กำหนดสิทธิ์และหน้าที่ของผู้ใช้ทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้บริการ การเข้าถึงและการใช้บริการของคุณอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่คุณยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับผู้เข้าชม ผู้ใช้ และคนอื่นๆ ที่เข้าถึงหรือใช้บริการ


โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ การเข้าถึงและการใช้บริการของคุณอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่คุณยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอธิบายถึงนโยบายและขั้นตอนของเราเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อคุณใช้แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์และแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณและวิธีที่กฎหมายคุ้มครองคุณ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอย่างละเอียดก่อนใช้บริการของเรา


เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ


บริการของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยบริษัท บริษัทไม่มีอำนาจควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวทางปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม คุณรับทราบและตกลงเพิ่มเติมว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดโดยตรงหรือ ทางอ้อม สำหรับความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหา สินค้าหรือบริการใดๆ ที่มีอยู่ในหรือผ่านเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าว


เราแนะนำอย่างยิ่งให้คุณอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่คุณเยี่ยมชม


การยุติการใช้งาน


เราอาจยุติหรือระงับการเข้าถึงของคุณทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือรับผิดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากเพียงคุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ สิทธิ์ในการใช้บริการของคุณจะสิ้นสุดลงทันที


การจำกัดจำนวนความรับผิดชอบ


หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการใช้งานเว็บไซต์ การชดเชยจากบริษัทและซัพพลายเออร์ใด ๆ ของบริษัท สำหรับความเสียหายทั้งหมดจะถูกจำกัดตามจำนวนเงินที่คุณจ่ายจริงผ่านบริการ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทหรือซัพพลายเออร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ ทางอ้อม หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องใดๆ ก็ตาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายจากการสูญเสียกำไร การสูญเสีย ข้อมูลหรือข้อมูลอื่น ๆ สำหรับการหยุดชะงักทางธุรกิจ การบาดเจ็บส่วนบุคคล การสูญเสียความเป็นส่วนตัวที่เกิดจากหรือในลักษณะใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้บริการ ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามและ/หรือฮาร์ดแวร์ของบุคคลที่สามที่ใช้กับบริการ , หรือที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดนี้) แม้ว่าบริษัทหรือซัพพลายเออร์ใดๆ จะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว และแม้ว่าการแก้ไขจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็ตาม


"ตามที่เป็น" และ "ตามที่มี" ข้อจำกัดความรับผิดชอบ


บริการนี้มีไว้ให้คุณ "ตามที่เป็น" และ "ตามที่มี" และด้วยความผิดพลาดและข้อบกพร่องทั้งหมดโดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ บริษัทในนามของบริษัทเองและในนามของบริษัทในเครือ และผู้ออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องและผู้ให้บริการ ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดโดยชัดแจ้ง ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง โดยนัย ตามกฎหมายหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ รวมถึงการรับประกันโดยนัยทั้งหมดเกี่ยวกับความสามารถในเชิงพาณิชย์ วัตถุประสงค์ กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิด และการรับประกันที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขาย การดำเนินการ การใช้งาน หรือแนวทางปฏิบัติทางการค้า โดยไม่มีข้อจำกัดข้างต้น บริษัทไม่ให้การรับประกันหรือภาระผูกพันใดๆ และไม่ได้เป็นตัวแทนใดๆ ในรูปแบบใดก็ตามที่บริการจะตอบสนองความต้องการของคุณ บรรลุผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้ เข้ากันได้หรือทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน ระบบหรือบริการอื่นใด ทำงานโดยไม่หยุดชะงัก ตรงตามมาตรฐานประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือ หรือ ปราศจากข้อผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใด ๆ สามารถหรือจะแก้ไขได้


บริษัทและผู้ให้บริการของบริษัทไม่ได้จำกัดการเป็นตัวแทนหรือการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย: (i) เกี่ยวกับการดำเนินการหรือความพร้อมใช้งานของบริการ หรือข้อมูล เนื้อหา และวัสดุ หรือผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ในนั้น (ii) บริการจะไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด; (iii) เกี่ยวกับความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือสกุลเงินของข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ให้บริการผ่านบริการ; หรือ (iv) ว่าบริการ เซิร์ฟเวอร์ เนื้อหา หรืออีเมลที่ส่งจากหรือในนามของบริษัทนั้นปราศจากไวรัส สคริปต์ ม้าโทรจัน เวิร์ม มัลแวร์ ระเบิดเวลา หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ


เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันหรือข้อจำกัดบางประเภทเกี่ยวกับสิทธิ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้บริโภค ดังนั้นการยกเว้นและข้อจำกัดบางส่วนหรือทั้งหมดข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ แต่ในกรณีเช่นนี้การยกเว้นและ ข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในส่วนนี้จะถูกนำไปใช้ในขอบเขตสูงสุดที่สามารถบังคับใช้ได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้


กฎหมายที่บังคับใช้


กฎหมายของประเทศ ไม่รวมกฎการขัดกันของกฎหมาย จะควบคุมข้อกำหนดนี้และการใช้บริการของคุณ การใช้แอปพลิเคชันของคุณอาจอยู่ภายใต้กฎหมายท้องถิ่น รัฐ ประเทศ หรือกฎหมายระหว่างประเทศอื่นๆ


การระงับข้อพิพาท


หากคุณมีข้อกังวลหรือข้อขัดแย้งเกี่ยวกับบริการ คุณตกลงที่จะพยายามแก้ไขข้อโต้แย้งอย่างไม่เป็นทางการก่อนโดยติดต่อบริษัท


การแยกออกจากภาระผูกมัดและการสละสิทธิ์


การแยกออกจากภาระผูกมัด


หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือเป็นโมฆะ ข้อกำหนดดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนแปลงและตีความเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดดังกล่าวในขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ และข้อกำหนดที่เหลือจะ ต่อไปอย่างเต็มกำลังและผล


การสละสิทธิ์


เว้นแต่จะระบุไว้ในที่นี้ การไม่ใช้สิทธิ์หรือต้องการให้ปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถของคู่สัญญาในการใช้สิทธิ์ดังกล่าวหรือกำหนดให้ต้องดำเนินการดังกล่าวในเวลาใดๆ หลังจากนั้น และจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ การละเมิดถือเป็นการสละสิทธิ์ของการละเมิดที่ตามมา


การตีความคำแปล


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจได้รับการแปลหากเราให้บริการแก่คุณในบริการของเรา คุณตกลงว่าข้อความต้นฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าในกรณีที่มีข้อพิพาท


การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้


เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขหรือแทนที่ข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา หากการแก้ไขมีความสำคัญ เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนที่ข้อกำหนดใหม่จะมีผลบังคับใช้ สิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นวัสดุ การเปลี่ยนแปลงจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว


การเข้าถึงหรือใช้บริการของเราต่อไปหลังจากการแก้ไขเหล่านั้นมีผลบังคับใช้ แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดที่แก้ไข หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน โปรดหยุดใช้เว็บไซต์และบริการ


ติดต่อเรา


หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่:

  • บริษัท ติวานนท์ยางยนต์ จำกัด 87-113 หมู่ 11 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000